X

Nov razpis za mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad ponovno vabi k prijavam na javni razpis Spodbude MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Javni razpis je namenjen: 

  • spodbujanju uvajanja novih izdelkov ali dvig zahtevnosti izdelkov, 
  • rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, 
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Na razpis se lahko prijavijo MSP, ki imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti, registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Glavni kriteriji za pridobitev spodbud so tokrat ravno naslednji:

  • Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi
  • Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba
    odpadnih surovin
  • Vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov

S produkti iz naše ponudbe lahko na teh področjih zagotovo pridobite zadostno število točk, ki so ključne za pridobitev spodbude. 

Drugo odpiranje vlog, kjer je ostalo skupno še 1 396 115,90 EUR sredstev, bo potekalo 11. 11. 2020. Do takrat lahko predložite vso zahtevano razpisno dokumentacijo, ki jo najdete na straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

Nazaj na seznam

boniteta