Protieksplozijska zaščita v lakirnicah

Protieksplozijska zaščita je sestavni del varstva pri delu, ki delavce varuje pred vsemi potencialnimi nevarnostmi, ki lahko nastanejo v industrijskih obratih, kjer se srečujete z vnetljivimi plini, parami, prahom ali meglo. 

Ustrezna varnost ljudi in premoženja pred nevarnostmi eksplozije se izboljša oz. vzdržuje s celovito obravnavo protieksplozijske zaščite. Seveda to ni edini način, je pa bistven. Celovita obravnava protieksplozijske zaščite je osnovni pogoj, s čemer se izboljša varnost pri delu z eksplozivnimi atmosferami v vašem podjetju.

Namen protieksplozijske zaščite je z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi preprečiti nastanek situacije, v kateri bi lahko prišlo do eksplozije vnetljive snovi, saj te lahko povzročijo smrtne človeške žrtve, ekonomsko škodo in ekološke katastrofe. Zelo pomembno je, da se delodajalec, kakor tudi zaposleni zavedajo nevarnosti eksplozije. Iz praktičnih izkušenj se lahko naučimo, da je do nesreč pogosto prihajalo tam, kjer se je to najmanj pričakovalo, zavedanje za nevarnost in s tem povezani organizacijski ukrepi pa so bili temu primerno neustrezni.

požar

EKSPLOZIJSKO OGROŽENI PROSTORI

Vnetljive in gorljive snovi lahko z oksidanti tvorijo eksplozivne zmesi. Če eksplozivna zmes nastane kot zmes vnetljive snovi z zrakom pri atmosferskih pogojih, nastane eksplozijska atmosfera. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti določa zahteve za prostore, v katerih se lahko pojavijo eksplozivne atmosfere.

Obseg ukrepov protieksplozijske zaščite je odvisen od stopnje ogroženosti. Na stopnjo ogroženosti najbolj vplivata pogostost, s katero se v ogroženem prostoru lahko pojavljajo eksplozivne atmosfere, in trajanje eksplozivnih atmosfer, v manjši meri pa tudi način nastanka.

EX CONE

Tehnične zahteve za določitev eksplozijske ogroženosti prostorov določata standarda SIST EN 60079-10-1 (za plinsko atmosfero) in SIST EN 60079-10-2 (za prašno atmosfero).

CONA 0: Prostor, v katerem je eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi zraka in vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle prisotna stalno, za daljša obdobja ali pogosto.

CONA 1: Prostor, v katerem pri normalnem delovanju občasno nastane eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi zraka in vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle.

CONA 2: Prostor, v katerem se pri normalnem delovanju eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi zraka in vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle ne pojavi, če pa se že pojavi, se pojavi le za kratek čas. 

CONA 20: Prostor, v katerem je eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu v zraku prisotna stalno, za daljša obdobja ali pogosto. 

CONA 21: Prostor, v katerem pri normalnem delovanju občasno nastane eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu v zraku. 

CONA 22: Prostor, v katerem se pri normalnem delovanju eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu v zraku ne pojavi, če pa se že pojavi, se pojavi le za kratek čas

cona120

ELABORAT EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI

Vsako podjetje, ki dela z vnetljivimi tekočinami, premazi ali prašnimi delci, ki tvorijo eksplozijske cone, mora oceniti tveganje za pojav eksplozijske atmosfere. K temu jih zavezuje 36. člen Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št.: 41/16). 

Ocena tveganja je lahko samostojen dokument ali del Elaborata eksplozijske ogroženosti.
V kolikor iz ocene tveganja izhaja, da se eksplozijske atmosfere pojavljajo, se mora skladno s 40. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št.: 41/16) izdelati Elaborat eksplozijske ogroženosti. V elaboratu so prostori razvrščeni v cone eksplozijske nevarnosti ter navedeni ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi.

Izdelan Elaborat eksplozijske ogroženosti mora delodajalec certificirati pri priglašenem organu in pridobiti Certifikat o skladnosti elaborata in vgrajene opreme v protieksplozijski izvedbi, na podlagi katerega lahko pridobi uporabno dovoljenje. Nadalje mora biti periodično pridobljen tudi Certifikat za vzdrževanje vgrajene opreme v protieksplozijski izvedbi.

Delodajalec mora poskrbeti za ustrezno usposabljanje delavcev, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih. 24. člen pravilnika pravi, da mora delodajalec poskrbeti za usposabljanje vseh delavcev, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma.

POMEMBNO

Vse airless in membranske črpalke, pištole in ostala oprema za lakiranje, kakor tudi destilatorji za topila, ki jih najdete v naši ponudbi, imajo ustrezno protieksplozijsko zaščito, kar izkazujemo tudi z vsemi priloženimi certifikati in ostalimi dokazili. V primeru izbire neustrezne opreme, je postopek odprave posledic in vzpostavitve ustreznega stanja praviloma dolgotrajen in bistveno dražji.

img001

 

Nazaj na seznam

boniteta